Wymagane dokumenty

W ramach prowadzenia Stacji Demontażu Pojazdów będziemy wydawali zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdów demontowanych w naszej siedzibie. Odzyskane części samochodowe nadające się do powtórnego użycia będziemy oferować do sprzedaży.

Przy oddawaniu pojazdu do stacji demontażu właściciel lub upoważniona przez niego osoba powinna okazać wymagane dokumenty:
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
- dowód rejestracyjny pojazdu oraz kartę pojazdu jeśli była wydana, lub inny dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym;
- dokument potwierdzający własność (w przypadku właściciela pojazdu innego niż wpisany w dowodzie rejestracyjnym);
- dokumenty świadczące o spłacie należności wobec banku (jeśli samochód został objęty zastawem);
- akt zgonu (jeśli właściciel zmarł a osoba oddająca samochód do recyklingu jest z nim bezpośrednio spokrewnione - np. syn/córka/żona itd. pod warunkiem, że zostało wszczęte postępowanie spadkowe);
- oświadczenie i upoważnienie (jeśli osoba dostarczająca pojazd chce go wyzłomować w imieniu właściciela).

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!
telefon: (33)862-08-39
mail: stacja@metalik.net.pl